Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χωροθέητηση περιπτέρου"

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Νέα σελίδα με 'Σύμφωνα με τη υπ’ αριθ. 38/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Η διαδικασία που ακολουθε...')
 
(Καμία διαφορά)

Τελευταία αναθεώρηση της 21:05, 20 Απριλίου 2017

Σύμφωνα με τη υπ’ αριθ. 38/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Η διαδικασία που ακολουθείται για τον καθορισμό του αριθμού και τη χωροθέτηση των περιπτέρων, είναι η ακόλουθη: Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις περιπτέρων και αποτυπώνονται σε τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζονται το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλων χώρος του και ο ευρύτερος περιβάλλων χώρος του. Ο καθορισμός (χωροθέτηση) των θέσεων καθώς και η αναλογία παραχώρησης των θέσεων (70%-30%) όπως αναλύεται κατωτέρω, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο… Η διάθεση των καθοριζομένων θέσεων περιπτέρων από το δημοτικό συμβούλιο γίνεται ως ακολούθως: Α. Επί του συνόλου των καθοριζομένων θέσεων στο δήμο, γίνεται δημόσια κλήρωση και ποσοστό 30% παραχωρείται έναντι καταβολής τέλους στις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω. Π.χ. Έστω ότι ο συνολικός αριθμός των καθοριζομένων θέσεων είναι 72. Το 30% των θέσεων προκύπτει ως ακολούθως: 72 * 30 ÷ 100 = 23,66 θέσεις. Δεδομένου ότι το κλάσμα είναι μεγαλύτερο του μισού της μονάδας (0,66>0,50), η στρογγυλοποίηση θα γίνει προς την επόμενη ακέραιη μονάδα. Ως εκ τούτου, οι θέσεις που θα διατεθούν για τις κατηγορίες των προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 76 είναι τελικώς 24… Β. Η διάθεση του υπολοίπου 70% των καθοριζομένων θέσεων γίνεται με δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (π.δ. 270/81)… Γ. Σχολάζοντα. Εφεξής δεν νοείται η έννοια του “σχολάζοντος” περιπτέρου αλλά του “κενωθέντος”. Κατά την πρώτη διαδικασία καθορισμού των θέσεων συνυπολογίζονται και τα κενωθέντα περίπτερα. Εφόσον κενωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, περίπτερο μετά τη διαδικασία αυτή, για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ακολουθείται η εξής διαδικασία: Το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται, αποφασίζει αν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα απομακρυνθεί. Αν αποφασιστεί η διατήρησή του, εφαρμόζεται η ως άνω διαδικασία…».

Ακολούθως, σύμφωνα με το 7912/26-5-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Αποκέντρωσης, «Η χωροθέτηση περιπτέρων, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο 38/2014 του Υπουργείου μας, όπως και η αναλογία 70%-30%, αφορά στις νέες θέσεις και σε όσες έχουν κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο. Η προαναφερόμενη αναλογία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για κάθε περίπτωση παραχώρησης χρήσης περιπτέρου, που αφορά σε νέα θέση ή κενωθείσα για την οποία έχει ληφθεί απόφαση διατήρησης».

Ο συνολικός αριθμός των καθοριζόμενων θέσεων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. χχχ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι 2 (δύο). Δεδομένου ότι το 30% των καθοριζόμενων δύο (2) θέσεων προκύπτει ως ακολούθως: 2*30 / 100 = 0,6 θέσεις και δεδομένου ότι το κλάσμα είναι μεγαλύτερου του μισού της μονάδας (0,6>0,5), η στρογγυλοποίηση θα γίνει προς την επόμενη ακέραιη μονάδα και ως εκ τούτου πρέπει να διατεθεί μία (1) θέση για την κατηγορία των προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4257/14.