Επιχορήγηση συλλόγων από Δήμους

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Αναθεώρηση ως προς 21:02, 21 Μαρτίου 2017 από τον Kimon (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με 'Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (κυρωτ. ν. 3463/ 2006, Α' 114) είναι δυνατή η επ...')
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (κυρωτ. ν. 3463/ 2006, Α' 114) είναι δυνατή η επιχορήγηση συλλόγων, μεταξύ άλλων φορέων που ορίζονται ρητά στη διάταξη, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η επιχορήγηση είναι, πράγματι, κατ’ αρχήν δυνατή, χορηγείται δηλαδή κατά διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου, υπόκειται όμως στους περιορισμούς που θέτουν, κατά μείζονα λόγο, οι οδηγίες περί κατάρτισης-εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δήμων, δεδομένου ότι ανήκει στην κατηγορία των προαιρετικών δαπανών οι οποίες οφείλεται να περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες, κινούμενες στα υπό του νόμου προβλεπόμενα όρια και υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας χρηματοδότησής τους από τις αναμενόμενες εισπράξεις του δήμου, και με τρόπο που να μην διαμορφώνονται συνθήκες μη σύννομης επιβάρυνσης του προϋπολογισμού και της οικονομικής θέσης του Δήμου.

Η επιχορήγηση δίδεται επί τη βάσει προηγηθέντος αιτήματος του φορέα, με το οποίο θα προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες, κάθε φορά, αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν και, συγχρόνως, να αναγράφεται ο προϋπολογισμός των εξόδων των εκδηλώσεων αυτών. Η τήρηση της τελευταίας αυτής διατύπωσης επιβάλλεται άλλωστε από τις αρχές της ειδικότητας των πιστώσεων και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδειξη, αφενός, της καλής οικονομικής διαχείρισης και, αφετέρου, της επίτευξης των επιδιωκόμενων, με τις υπόψη επιχορηγήσεις, σκοπών είναι η αναζήτηση και εξέταση των απολογιστικών στοιχείων δαπανών τυχόν προηγούμενης επιχορήγησης. Σχετικές προς τούτο είναι και ειδικότερες νεοεισαχθείσες διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4305/2014 με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 10Β του Ν.3861/2010 και τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην αριθμ.ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 Απόφαση ΥΠ.Δ.Μ.&Η.Δ.

Αυτονόητη προϋπόθεση είναι, ακόμη, ότι η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να προηγείται χρονικά των επιχορηγούμενων δράσεων.

Τέλος, στοιχείο που ελέγχεται είναι τόσο οι καταστατικοί σκοποί των αθλητικών – πολιτιστικών κλπ συλλόγων, όσο και οι προς επιχορήγηση δράσεις αυτών, που δεν θα πρέπει να περιορίζονται στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών τους ή να καλύπτουν λειτουργικές δαπάνες αυτών αλλά να αφορούν προεχόντως σε στόχους – δράσεις για την αναβάθμιση των επιμέρους τομέων της αθλητικής – πολιτιστικής – κοινωνικής κλπ ζωής του τόπου όπου και δραστηριοποιούνται.