Εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ανελκυστήρα

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Αναθεώρηση ως προς 12:31, 28 Σεπτεμβρίου 2021 από τον Kimon (Συζήτηση | συνεισφορές)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 (Α' 87) (έναρξη ισχύος από 1.1.2011), προστίθεται, στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (κυρωτ. ν. 3463/ 2006, Α' 114), υπό τον τομέα γ' «Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων» «Η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α ́) και των σχετικών Κ.Υ.Α.». Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3982/ 2011 (Α' 87) (έναρξη ισχύος 17.6.2011) ο έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων στους ασκούντες επαγγελματικές δραστηριότητες σε ανελκυστήρες αποτελούν αρμοδιότητα των Περιφερειών. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων εξετάζουν περιπτώσεις παράνομης ή μη ορθής λειτουργίας ανελκυστήρα που αφορούν ιδιοκτήτη/ διαχειριστή ή άλλον τρίτο- μη πάροχο υπηρεσιών κατά το ν. 3982/ 2011. Συντάσσουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 11 παρ. 1β έκθεση ελέγχου (η οποία κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών)και επιβάλλονται τυχόν κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της υπ' αριθμ. Φ.Α.9.2./οικ.28425/1245/2008 Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών– Ανάπτυξης– Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων»(Β' 2604)και η διόρθωση αυτής (Β' 424/ 2009). Επίσης, ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών προκειμένου για τυχόν δικές τους ενέργειες βάσει του ν. 3982/ 2011, σχετικά με τον έλεγχο παρόχων υπηρεσιών στον εν λόγω ανελκυστήρα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών εξετάζουν κατά τις διατάξεις του ν. 3982/ 2011 περιπτώσεις που αφορούν άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας ή παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας σε ανελκυστήρες, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες των άρθρων 11 και 12 του ιδίου νόμου. Επίσης, ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες, προκειμένου για τυχόν δικές τους ενέργειες βάσει της ανωτέρω ΚΥΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. υπ' αριθμ. 22451/70/Φ.9.2/ 22.2.2017 (ΑΔΑ: 60ΕΓ465ΧΙ8-ΣΦΞ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων)

υπ' αριθμ. ΦΓ9.6/ οικ. 7771/ 561/ 30.6.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2) εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας