Υπηρεσία Δόμησης

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Από τις διατάξεις: α. του άρθρου 27 του ν. 1577/1985 (ΓΟΚ/85) (το οποίο παραμένει σε ισχύ καθώς δεν τροποποιήθηκε με το ΝΟΚ (ν. 4067/ 2012), βλ. υπ' αριθμ. οικ. 63234/ 19.12.2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΕΟ- Θ25) απόφαση ΑνΥΠΕΚΑ και β. του ν. 4030/ 2011 συνάγεται ότι η Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου και ειδικότερα ο Προϊστάμενος αυτής είναι η αρμόδια αρχή για την επίβλεψη τη τήρησης της πολεοδομικής νομοθεσίας και η αρμοδιότητα αυτή αντλείται απευθείας από το νόμο. (βλ. ΣΕΔΔ/Φ.4/ 9465/ 30.7.2018, ΣτΕ 3638/ 2015, 3482/ 1991)

Αρμοδιότητες επί θεμάτων χορήγησης εγκρίσεων: απ 2585/ 20.3.2017 (ΑΔΑ: ΩΨΠΔ4653Π8-ΛΤΘ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά την ισχύ του ν. 3852/ 2010: απ οικ. 27610/ 21.6.2011 (ΑΔΑ: 4Α3Θ0-Σ)

Ως Υπηρεσίες Δόμησης αναφέρονται στο άρθρο 45, παρ. 5 του ν. 4030/ 2011