Ονομασία και μεονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3463/ 2006 (κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Α΄114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19, παρ. 2 του ν. 4071/ 2012 (Α' 85): Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν: α. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού ή ο προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού ή ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Βορείου Αιγαίου ή Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος. β. Δύο εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της. γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε επίπεδο νομού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η Επιτροπή παρέχει τη γνώμη της ύστερα από ερώτημα του οργάνου που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα, εν προκειμένω του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, απαιτείται προηγουμένως η λήψη μιας -κατ’ αρχήν- απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, εν είδει ερωτήματος-αιτήματος, στη βάση της οποίας και θα κληθεί να παρέχει ή όχι τη σύμφωνη γνώμη της η Επιτροπή. Στην απόφαση αυτή θα ενσωματώνεται, οπωσδήποτε η εισήγηση του οικείου Συμβουλίου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας αλλά και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την υπόθεση, που κάθε φορά, το Συμβούλιο θα εξετάζει. Στην Επιτροπή παραπέμπονται, για χορήγηση σύμφωνης γνώμης, μόνον περιπτώσεις για τις οποίες το Δημοτικό Συμβούλιο έχει κρίνει -κατ’ αρχήν- θετικά την υπό εξέταση υπόθεση.