Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

άρθρο 28 του ν. 2130/ 1993 υπ' αριθμ. 31710/ 1993 (Β' 500) κοινή Υπουργική απόφαση άρθρο 11 του ν. 2307/ 1995 άρθρο 25 του πδ 410/ 1995 άρθρο 80 του ν. 3463/ 2006 Με τις διατάξεις του ΄ν. 3852/ 2010 επαναπροσδιορίστηκαν αντιστοιχούμενα σε νέα αυτοδιοικητική δομή της χώρας, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα έκδοσης αδειών (άρθρο 83) καθώς και επιβολής διοικητικών κυρώσεων (άρθρο 73). Οι προαναφερόμενες διατάξεις, αναφέρονται σε θέματα αρμοδιότητας και διαδικασίας έκδοσης των σχετικών αδειών, δεν θίγουν τις επιμέρους διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους, πχ υγειονομικές, πολεοδομικές, πυροσβεστικές (ΣτΕ ολ 1792/ 2011).

Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων που προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4235/ 2014 αφορούσε (και) σε Υγειονομικές παραβάσεις λειτουργίες ΚΥΕ (άρθρο 64, παρ. 20 & 47) Οι προαναφερόμενες διατάξεις πλέον μόνο στα τρόφιμα (άρθρο 16 της Υγειονομικής Διάταξης 47829/ 2017). Οι δήμοι εφαρμόζουν κατά δέσμια αρμοδιότητα (ΣτΕ 1443/ 1996, 1429/ 1993) την κύρωση που εισηγείται ο ελεγκτικός μηχανισμός (άρθρο 16 του ΥΔ 47829/ 2017).

υπ' αριθμ. 16228/ 2017 κοινή Υπουργική απόφαση αναφορικά, μεταξύ άλλων, με τα δικαιολογητικά που ο ενδιαφερόμενος οφείλει να τηρεί στο κατάστημά του και εξειδικεύτηκε το σύστημα επιβολής προστίμων υπ' αριθμ. 31600/ 2013, 34824/ 2013 & 34825/ 2013 κοινές Υπουργικές αποφάσεις.

πδ 552/ 1999 πδ 231/ 1989

υπ' αριθμ. 3087/ 7.2.2018 (ΑΔΑ: 6ΥΡ1465ΧΘ7-ΕΤ1) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών