Εκκαθάριση αρχείων του δημοσίου τομέα

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του πδ 162/ 1979, του άρθρου 9 του πδ 480/ 1985 και του άρθρου 9 του πδ 768/ 1980 όλες οι υπηρεσίες των φορέων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ έχουν την υποχρέωση να διατηρούν τα αρχεία τους ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου για συγκεκριμένο χρόνο και να προβαίνουν σε περιοδική εκκαθάριση των αρχείων τους μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Για την καταγραφή του υλικού σε πίνακες, την έκδοση απόφασης για τη τήρηση ή καταστροφή τους και την πρόσκληση των ΓΑΚ τηρείται η διαδικασία των πδ 162/ 1979, πδ 87/ 1981, πδ 480/ 1985 και πδ 768/ 1980. Η διαδικασία εκκαθάρισης των ηλεκτρονικών εγγράφων ρυθμίζεται από το άρθρο 11 του πδ 25/ 2014. Κατάλογος με τη νομοθεσία που διέπει την εκκαθάριση των δημοσίων αρχείων (γενικά) και του κάθε φορέα (ειδικά) περιέχεται ως παράρτημα στην υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ ΤΣΠΕΑΔ/ Φ.3/ οικ. 36705/ 25.11.2015 (ΑΔΑ: 6ΘΩΛ465ΦΘΕ- Ρ02) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.