Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Άρθρο 23 του ν. 1065/ 1980

άρθρο 41, παρ. 1ι) του ν. 2218/ 1994

πδ 352/ 1985 (Α' 128) "Διαδικασίες ικανοποίησης υδρευτικών αναγκών ΟΤΑ"

πδ 256/ 1989 (Α' 121) "Άδεια χρήσης νερού"

ν. 2068/ 2980 (Α' 190) ΕΥΔΑΠ

νδ 787/ 1970 (Α' 292) Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, πδ 60 και 61 του 1988 ν. 2414/ 1996 (Α' 135) Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης ν. 890/ 1979 (Α' 80) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δήμων και Κοινοτήτων Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΑΜΒ)

Δεδομένου ότι από τις διατάξεις του ν. 1069/1980, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον ν. 4483/2017, προκύπτει σαφώς ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των Δ.Ε.Υ.Α., οι εν λόγω επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται φορολογικά ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και τις οδηγίες που έχουν δοθεί για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών (ΠΟΛ.1044/10.2.2015 εγκύκλιος).

Για τον σκοπό αυτό, οι Δ.Ε.Υ.Α υποχρεούνται να ενημερώσουν τη Φορολογική Διοίκηση, για τη μεταβολή της νομικής μορφής σε «ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», υποβάλλοντας το έντυπο Μ3.

Όσον αφορά στην υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017, οι Δ.Ε.Υ.Α. θα πρέπει να υποβάλουν δύο δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εκ των οποίων η πρώτη για το χρονικό διάστημα 1.1.2017 - 30.7.2017 ως νομικές οντότητες, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1004412 ΕΞ 2016/8.1.2016 έγγραφό μας, ενώ η δεύτερη για το χρονικό διάστημα 31.7.2017 - 31.12.2017 ως νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (συμπληρώνοντας τον Πίνακα 2 του εντύπου Ν).

Η υποβολή του εντύπου Μ3 και των δύο δηλώσεων ΦΕΝΠ θα γίνει χειρόγραφα στην αρμόδια για τη φορολόγησή τους Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, μέχρι 10 Αυγούστου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017 δεν επιβάλλεται στις Δ.Ε.Υ.Α. το τέλος επιτηδεύματος που επιβάλλεται με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, λόγω της νομική μορφής τους ως νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. (υπ' αριθμ. ΔΕΑΦ 1106959 Εξ 2018/ 11.7.2018 έγγραφο ΑΑΔΕ)