ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αρμοδιότητα των δήμων η ευταξία. Ν.1065/1980, άρθρο 24§2 «περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» γίνεται λόγος πρώτη φορά για Ειδική Υπηρεσία. Με το Π.Δ. 434/1982 «Καθορισμού αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, προσόντων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 1065/1980»,ιδρύεται επισήμως η Ειδική Υπηρεσία των Δήμων και Κοινοτήτων. Ακολούθησε το Π.Δ.592/1984 περί «Συμπλήρωσης του Π.Δ. 434/82 "Καθορισμός αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, προσόντων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 1065/80. Με το Προεδρικό Διάταγμα 23/2002 - ΦΕΚ 19/Α/7-2-2002 "Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας", η Ειδική Υπηρεσία ονομάζεται Δημοτική Αστυνομία. Η ΥΑ 11559/2004 του Υπουργού Εσωτερικών,καθορίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας. Ακολουθεί το π.δ. 135/2006 «Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού» Ν.3731/08 ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008 Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. Ν.4325/15 ΦΕΚ Α 47/11-5-2015 άρθρο 19 Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας